60.00.00.0100 –ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 13/11/2018