«Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών σε δικηγόρο».
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 11/07/2018