ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 12/03/2019