ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του έργου “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
από μεριστή Ζαρκαδιάς έως δεξαμενή Ποντολιβάδου””, με προϋπολογισμό 1.400.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

01-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

03 -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

04 -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

05 – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

06 -ΕΣΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑ – ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ

07 -ΣΑΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑ – ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ

08 -ΦΑΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑ – ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ

Project_Financial_Proposal_art_11061902 –

ΤΕYΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΚΔΑΟΚΒ7-ΑΟΩ

ΤΕΥΔ