ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 269 ΠΑΡ. δ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 του έργου: «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού διανομής Φ315, τμήμα α (Λιθοχώρι, Ν. Ξεριά)»