ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σήμερα Τριτη 18/09/2018 αναρτήθηκαν, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει, σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, οι πίνακες σε ανταπόκριση της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης πρόσληψης.

 

Για την άσκηση ένστασης κατά των ανωτέρω πινάκων η αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 19/09/2018 και λήγει 28/09/2018.

 

 

ΑΡΧΕΙΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΩΘΖΟΚΒ7-Ι2Ψ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 618ΤΟΚΒ7-ΓΓΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 6Ξ0ΜΟΚΒ7-7Β6 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ω6ΡΩΟΚΒ7-Λ1Ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ