Χρυσούπολη, 10 Αυγούστου 2018

                                                                                                           Αριθ. πρωτ.: 1712

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νέστου του Δήμου Νέστου, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

(μήνες)

Αριθμός

ατόμων

101 Δημοτική

Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νέστου

Χρυσούπολη

 

Υ.Ε. Εργατών/τριών Ύδρευσης – Αποχέτευσης 8 4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

101

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης [απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου και για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου] ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου, Έναντι Προφ. Ηλία, Τ.Κ. 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο, υπ’ όψιν κ. Μιχαήλ Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: 2591022261). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέστου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

 

Παναγιωτίδης Γεώργιος

 

Αρχεία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΩΞ6ΦΟΚΒ7-2ΦΕ