Με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του δήμου Νέστου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό ότι έχει τη δυνατότητα παροχής πόσιμου νερού για τη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων εμφιάλωσης. Η πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4358/02-09-2009 άδεια πολλαπλής χρήσης νερού είναι ο νόμιμος διαχειριστής της διανομής νερού των Πηγών Αγ. Ιωάννη και Στρατώνων. Η ανωτέρω πολλαπλή άδεια χρήσης περιλαμβάνει και την απόληψη νερού για εμφιάλωση συνολικά ανά έτος έως 360000 κ.μ.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ δηλώνει τη δυνατότητά της να παράσχει την ανωτέρω ποσότητα νερού για τη δημιουργία ιδιωτικών μονάδων εμφιάλωσης μέχρις εξαντλήσεως των δυνατοτήτων που παρέχει η άδεια χρήσης ή τροποποίηση αυτής.

Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού θα χρεώνεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ενδιαφερόμενο και θα επιβάλλεται πάγιο τέλος σύνδεσης.

Η τιμή πώλησης του νερού και οι λοιπές χρεώσεις ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ όπως αυτό προβλέπεται από τον Ν.1069/80 και τον Ν. 4483/2017.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται μέχρι την 15 Μαρτίου 2018 να υποβάλλουν πρωτοκολλημένο φάκελο που θα απευθύνεται προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου και στον οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

1) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου καταναλωτή. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος νομικού προσώπου πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα αυτού.
2) Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κυριότητα, νομή ή και χρήση γεωργικών ακινήτων του ενδιαφερόμενου.
3) Πλήρη και αναλυτική περιγραφή της επένδυσης που προτίθεται να εγκαταστήσει.
4) Δεσμευτικό προσδιορισμό της αιτούμενης ποσότητας νερού.
5) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεσμεύεται να κατασκευάσει άμεσα την υποδομή στο ακίνητο του οποίου έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή.

Μετά την 15 Μαρτίου 2018 και κατόπιν της εκτίμησης των φακέλων που θα υποβληθούν και της συνολικής εικόνας των ενδιαφερομένων, η Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους για την αξιολόγηση και αφού τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των αιτήσεων, θα προβεί στην υπογραφή των συμβάσεων.

Σχόλιο γράφοντος:

Η υπόθεση αυτή δεν είναι καινούρια, καθώς ανάλογες προσπάθειες (χωρίς, βέβαια, να φτάσουμε στο σημείο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) είχαν γίνει και στο παρελθόν. Πάντως, με έναν πρόχειρο υπολογισμό διαπιστώσαμε το εξής:

1 μικρό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού έχει όγκο 0,5 λίτρα, δηλ. 0.0005 κυβικά μέτρα. Συνεπώς, τα 360.000 κυβικά μέτρα νερού ανά έτος που παρέχει η ΔΕΥΑ Νέστου μπορούν να μπουν σε 360.000 / 0,0005 = 720.000.000 μικρά μπουκάλια νερού

Κατά συνέπεια, ο οποιοσδήποτε θελήσει να επενδύσει σε μια τέτοια μονάδα και εκμεταλλευτεί στο έπακρο την προαναφερθείσα ποσότητα μπορεί να υπολογίζει σε (μεικτά) 360.000.000 € κέρδος. Αν, δε, αφαιρεθούν κάθε είδους άλλα έξοδα -κόστος εμφιάλωσης, λειτουργικά έξοδα, μεταφορικά, μισθοδοσίες κλπ- τότε αυτό που απομένει ως καθαρό κέρδος στον επενδυτή δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως ένα αρκετά σεβαστό ποσό.